Prijava

Eksterna evaluacija Mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac
Naša škola, MSŠ "Hasan Kikić" je nominovana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, kao pilot škola u okviru EU projekta "Razvoj Kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje - QF LLL".

 

Slika 1. Tim za eksternu evaluaciju sa upravom naše škole

Svrha eksterne evaluacije je davanje izjave o kvalitetu prolazeći kroz međunarodne standarde kvaliteta za VET u BiH .

Eksterno osiguranje kvaliteta zasniva se na četiri nivoa:

1. Samoevaluacijski izvještaj

2. Posjete nezavisnih stručnjaka

3. Eksterno ocjenjivanje postignuća svih sedam standarda

4. Procedura praćenja ili akcioni plan

Slika 2. Sastanak sa privrednicima

 

Slika 3. Sastanak sa privrednicima

 

 

Slika 4. Sastanak sa roditeljima

 

 

Slika 5. Sastanak sa nastavnicima

 

 

Slika 6. Sastanak sa učenicima

 

Eksterna evaluacija je održana 07.11.2017. godine, a  tim su činili:

 

  1. Zlatko Ibrišimović, pedagoški savjetnik, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Tuzla, koordinator
  2. Josip Vojnić, pedagoški savjetnik, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Tuzla
  3. Alija Grabovica, pedagoški savjetnik, Pedagoški zavod Kantona Sarajevo, zamjenik koordinatora
  4. Sabaheta Bijedić, direktorica Pedagoškog zavoda HNK Mostar
  5. Mirela Vukoja, stručna savjetnica, Ministarstvo obrazovanja Županije Zapadnohercegovačke
  6. Abdulah Hadžiabdić, Obrtnička komora Tuzlanskog kantona, predstavnik privrede i prakse
  7. Senad Kolašinac, pomoćnik direktora, Mješovita srednja škola "Hazim Šabanović" Visoko
  8. Alija Hujdur, nastavnik, Mašinsko saobraćajna škola Mostar
  9. Dejan Bojić, nastavnik, Elektrotehnička škola Tuzla
  10. Boris Ćurković, koordinator projekta QF LLL
 

Kalendar

Vremenska prognoza